Tłumaczenia - ABC

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów na ślub z obcokrajowcem

Mariusz Gajewski
gru 15 2017

Usługi tłumacza przysięgłego

Zawarcie związku małżeńskiego to niezwykle ważna chwila, która wymaga odpowiednich przygotowań, w tym również załatwienia wielu formalności. Biurokracja związana ze ślubem staje się dużo bardziej skomplikowana, jeśli jedną ze stron jest obcokrajowiec. W takim przypadku konieczne będzie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego.

 Należy ustalić, w jakim języku odbędzie się ślub i czy obecność tłumacza przysięgłego będzie konieczna w kościele lub w urzędzie stanu cywilnego. Niestety kapłani i urzędnicy stanu cywilnego rzadko posługują się językami obcymi. Cudzoziemiec, który chce zawrzeć ślub konkordatowy lub cywilny, musi dostarczyć tłumaczenie dokumentu potwierdzającego otrzymanie nauk przedmałżeńskich, tłumaczenie zaświadczenia o przyjęciu chrztu oraz bierzmowania, a także tłumaczenie zaświadczenia o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego. Tego typu dokumenty powinny być przygotowane przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemiec, który chce wziąć ślub w Polsce, będzie potrzebował ważnego paszportu. Jeśli posiada status uchodźcy, musi przedstawić Genewski Dokument Podróży, który wystawiany jest przez Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców. Bezpaństwowiec, czyli osoba bez obywatelstwa, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski, musi okazać paszport wydany przez władze państwa zamieszkania lub dokument podróży.

Dodatkowo cudzoziemiec powinien przedstawić również dokument, który potwierdzi, że może on zawrzeć związek małżeński zgodnie z prawem kraju pochodzenia. Dokument musi zostać wystawiony przez urzędnika stanu cywilnego z tego kraju. Jeśli nie ma możliwości otrzymania takiego zaświadczenia, należy wystąpić w tej sprawie do sądu rejonowego.

Cudzoziemiec musi dostarczyć tłumaczenie oraz oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia. Wdowa lub wdowiec powinni okazać przetłumaczony odpis skróconego aktu zgonu współmałżonka. W przypadku rozwodników konieczny jest natomiast wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. W Urzędzie Stanu Cywilnego trzeba również wypełnić oświadczenie o nazwisku, które będą nosić małżonkowie i ich dzieci.

Ślub z cudzoziemcem

Statystyki pokazują, że coraz więcej obywateli Polski decyduje się na ślub z obcokrajowcami. Ponieważ granice są otwarte i ludzie dużo podróżują, można się spodziewać, że ilość takich związków będzie nadal rosnąć.

Również Polak, który chce wciąż ślub z cudzoziemcem, musi przygotować określone dokumenty. Przede wszystkim jest to ważny dowód osobisty oraz skrócony akt urodzenia. W przypadku rozwodników konieczne jest posiadanie odpisu wyroku sądu, który potwierdza otrzymanie rozwodu, skrócony odpis aktu małżeństwa oraz dowód osobisty Wdowcy muszą dostarczyć odpis aktu zgonu małżonka, skrócone akty urodzenia oraz dowód osobisty.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej 31 dni przed planowanym ślubem. W urzędzie należy natomiast sporządzić dokument, który potwierdza brak okoliczności wykluczających wejście w związek małżeński. Taki dokument wydawany jest na potrzeby ślubu konkordatowego lub zostaje w urzędzie, w którym będzie odbywał się ślub.

Jeśli cudzoziemiec nie posługuje się dobrze językiem polskim, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego w czasie ceremonii w urzędzie. Trzeba także pamiętać, że zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce cudzoziemiec, który zawarł związek małżeński z Polakiem, nie otrzymuje pozwolenia na pracę ani prawa pobytu. O tego typu dokumenty można ubiegać się w urzędzie wojewódzkim.

Udostępnij