Języki świata

Angielski dla księgowych: Słownictwo, zwroty i lekcje

Magdalena Blińska
maj 28 2022

Jako amerykański biznesmen i Bogaty ojciec, biedny ojciec Robert Kiyosaki, powiedział kiedyś: "Edukacja finansowa jest potężniejsza niż pieniądze".

Zwiększenie swoich umiejętności finansowych to bardzo mądre posunięcie z punktu widzenia Twojej kariery zawodowej, ponieważ wiedza z zakresu rachunkowości jest potrzebna w każdej firmie i w każdej branży. Doskonalenie umiejętności finansowych jest jak nauka kolejnego języka: języka biznesu.

Oczywiście, rozwijanie pewności siebie w posługiwaniu się terminami księgowymi w języku angielskim będzie ogromnym atutem, zwłaszcza jeśli chcesz pracować z firmami anglojęzycznymi. Poznanie angielskiego słownictwa związanego z księgowością otworzy przed Tobą wiele drzwi i pozwoli Ci dzielić się swoją wiedzą z zakresu finansów w szerokim zakresie.

Korzyści z języka angielskiego w księgowości

We współczesnym biznesie, aby zostać najlepszym księgowym, trzeba znać nie tylko matematykę. Chociaż język chiński-mandaryński staje się coraz bardziej popularny jako główny język światowego biznesu, angielski pozostaje najczęściej używanym językiem. Jest on językiem urzędowym w ponad 60 krajach i jest powszechnie używany w wielu innych. Księgowi potrzebują angielskiego, aby nadążyć za zmianami w międzynarodowych standardach, takich jak MSSF (Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa) czy amerykańskie GAAP (Ogólnie Przyjęte Zasady Rachunkowości).

Przejrzysta komunikacja ma zasadnicze znaczenie w usługach finansowych, dlatego umiejętność wyrażania się w sposób pewny i swobodny jest niezwykle ważna. Z tego powodu doskonalenie znajomości angielskiego w dziedzinie finansów sprawi, że poczujesz się profesjonalnie i dojrzale.

Księgowość to branża, w której trzeba być niezwykle dokładny. Polega ona na rejestrowaniu, raportowaniu i analizowaniu pieniędzy z własnej firmy oraz firm innych osób. Liczby Twoich klientów i ich środki do życia są w Twoich rękach. Nie możesz sobie pozwolić na błędy w słowach, których używasz do opisania sytuacji finansowej, tak samo jak nie możesz sobie pozwolić na błędy w liczbach!

Angielski dla księgowych: zapamiętaj te 25 terminów

Aby pomóc w opanowaniu słownictwa, poniżej przedstawiamy 25 najczęściej stosowanych terminów z zakresu rachunkowości wraz z ich definicjami. Podzieliliśmy je według dwóch najbardziej powszechnych sprawozdań finansowych w rachunkowości - bilansu i rachunku zysków i strat - a także według niektórych ogólnych angielskich terminów księgowych.

Terminy z zakresu bilansu w języku angielskim

Bilans to zestawienie księgowe, które szczegółowo opisuje przychody i wydatki organizacji w określonym czasie. Jest to kluczowe narzędzie w rachunkowości, pozwalające zrozumieć aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.

1. Zobowiązania

"Obecnie mamy duże zobowiązania wobec naszych dostawców".

Pieniądze, które są należne przez przedsiębiorstwo swoim dostawcom. Są one wykazywane w bilansie jako zobowiązanie.

2. Należności (Accounts Receivable)

"Należy stale zwracać uwagę na to, w jaki sposób inflacja może zdyskontować należności."

Pieniądze, które są należne przedsiębiorstwu przez jego klientów. Dotyczy to towarów lub usług, które zostały dostarczone, ale nie zostały jeszcze zapłacone.

3. Aktywa

"On ma aktywa w postaci akcji, funduszy inwestycyjnych i nieruchomości".

Rzecz będąca własnością firmy lub osoby, która ma wartość pieniężną. Występują one w postaci aktywów materialnych (zazwyczaj fizyczne aktywa posiadane przez firmę, takie jak nieruchomości, wyposażenie i grunty) oraz aktywów niematerialnych (aktywa niemające charakteru fizycznego, takie jak patenty, prawa autorskie, wartość firmy i znaki towarowe).

4. Wartość księgowa

"Proponowana cena zakupu jest w przybliżeniu dwukrotnie wyższa od wartość księgowa."

Łączna wartość aktywów przedsiębiorstwa wykazana w bilansie. Liczba ta przedstawia całkowitą wartość wszystkich aktywów posiadanych przez firmę, jeśli zostaną one zlikwidowane (sprzedane w celu wygenerowania gotówki).

5. Kapitał własny

"Kiedy firma upadła, jej kapitał własny został zlikwidowany".

Pozostała wartość firmy po usunięciu wszystkich zobowiązań. Kapitał własny to część firmy należąca do jej inwestorów i udziałowców. Można go obliczyć jako Aktywa - Pasywa.

6. Zapasy

"Firma zarządza wprowadzaniem na rynek i sprzedażą swoich produktów, utrzymując zapasy na niskim poziomie."

Zapasy reprezentują towary firmy, które pozostają niesprzedane klientom. Zarządzanie zapasami jest zazwyczaj liczone w trzech etapach produkcji: towary surowe, towary w toku i towary gotowe do sprzedaży.

7. Pasywa

"Firma ma wystarczającą ilość pieniędzy, aby pokryć swoje istniejące zobowiązań."

Wszelkie długi, które firma musi jeszcze spłacić. Podczas gdy zobowiązania to pieniądze należne tylko dostawcom, zobowiązania mogą obejmować pieniądze, które firma jest również winna pracownikom, a także pożyczki, kredyty hipoteczne i obligacje.

Rachunek zysków i strat (Profit and Loss) - terminy w języku angielskim

Rachunek zysków i strat (lub Rachunek zysków i strat) jest drugim z dwóch najbardziej popularnych sprawozdań finansowych. Przedstawia on przychody, koszty oraz zysk lub stratę netto w danym okresie czasu.

8. Koszt sprzedanych towarów

"Ikea's koszty sprzedanych towarów spadły o 3% w ostatnim kwartale".

Koszt produkcji dóbr sprzedawanych przez firmę. Liczba ta obejmuje koszty pracy i surowców użytych do wytworzenia towarów. Koszty pośrednie, takie jak transport towarów, są wyłączone z tego kosztu.

9. Amortyzacja

"Firma ucierpiała z powodu wysokiej amortyzacja kosztów."

Amortyzacja to sytuacja, w której dany składnik aktywów z czasem traci na wartości. Amortyzacja ma zwykle miejsce, gdy aktywa fizyczne ulegają uszkodzeniu lub zużyciu, np. gdy komputer biurowy ulega uszkodzeniu, maszyna się psuje lub budynek zaczyna niszczeć. Ziemia jest jedynym aktywem fizycznym, który z czasem zyskuje na wartości (zwiększa swoją wartość).

Szybko naucz się płynności dzięki zajęciom 1 na 1

Zacznij mówić po angielsku od pierwszej lekcji dzięki korepetycjom online. Ceny od 5 USD za godzinę.

 • Wyszukaj korepetytorów
 • 1456 opinii, "Doskonały"

10. Wydatki

"Wiele firm zamyka działalność w weekendy, aby zaoszczędzić na wydatkach". wydatkach."

Wydatki to pieniądze wydawane przez przedsiębiorstwo w celu generowania przychodów. Wydatki to suma wszystkich działań, które firma podejmuje, aby osiągnąć zysk. Dzielą się one na wydatki stałe, czyli stałe kwoty, które firma musi płacić regularnie (czynsz, pensje, płace) oraz wydatki zmienne, które mogą kosztować więcej lub mniej w zależności od czynników zewnętrznych (reklama, prowizje, rachunki za media).

11. Zysk brutto

"Zysk brutto jest na najwyższym poziomie od ponad 3 lat".

Całkowita kwota zysku, jaką firma osiąga po odjęciu kosztów związanych z produkcją i sprzedażą swoich produktów. Przy obliczaniu zysku brutto nie odejmuje się kosztów ogólnych, takich jak czynsz, koszty podróży i reklamy.

12. Dochód netto

"Firma Apple ustanowiła rekordy zarówno pod względem sprzedaży, jak i zysku netto ".

Kwota, którą przedsiębiorstwo uzyskuje w postaci zysku, po odliczeniu wszystkich kosztów. Oblicza się ją, biorąc przychody i odejmując wszystkie wydatki w danym okresie, w tym koszty ogólne, amortyzację i podatki.

13. Przychody (sprzedaż)

"Klub piłkarski szacuje, że osiągnie rekordowy roczny przychody w wysokości 600 milionów dolarów".

Przychód, jaki przedsiębiorstwo uzyskuje z prowadzonej działalności, przed odliczeniem wszelkich kosztów. Przychody są zazwyczaj uzyskiwane w formie sprzedaży i usług świadczonych klientom. Przychody są również określane jako "sprzedaż" lub "obrót".

Ogólne terminy księgowe w języku angielskim

Istnieją pewne terminy księgowe w języku angielskim, które nie są związane z bilansem czy rachunkiem zysków i strat, ale mimo to warto je znać. Poniżej przedstawiono najważniejsze ogólne terminy księgowe w języku angielskim.

14. Przepływy pieniężne

"Silna tożsamość marki, świetne zarządzanie i dodatni przepływy pieniężne są niezbędne, aby Twoja firma była liderem na rynku".

Mierzą ilość pieniędzy wpływających i wypływających z firmy w danym okresie czasu. Firma tworzy większą wartość dla swoich akcjonariuszy poprzez generowanie dodatnich, długoterminowych przepływów pieniężnych. Firma tworzy ujemne przepływy pieniężne, wydając więcej pieniędzy niż zarabia w określonym czasie.

15. Kredyt

"Niebezpieczeństwo związane z kredytem Niebezpieczeństwo związane z zadłużeniem na karcie kredytowej polega na tym, że wzrost odsetek jest stopniowy".

Używany jako rzeczownik "kredyt" oznacza sumę pieniędzy otrzymaną przez przedsiębiorstwo i jest wykazywany w prawej kolumnie konta. Kredyty i debety zawsze się równoważą, dzięki czemu bilans i rachunek zysków i strat są zawsze w równowadze i dokładnie odzwierciedlają przychody, koszty, aktywa, zobowiązania i kapitał własny przedsiębiorstwa.

Przykładem kredytu jest zwiększenie stanu zobowiązań, które zostaną spłacone w późniejszym terminie. Wiele osób i firm dokonuje zakupów "na kredyt", korzystając z kart kredytowych, gdy nie mają wystarczającej ilości gotówki na dokonanie zakupu i chcą zapłacić za niego w późniejszym terminie.

16. Debet

"Twoje konto zostanie obciążone co miesiąc kosztem ubezpieczenia".

Debet, używany jako rzeczownik, oznacza sumę pieniędzy należącą do przedsiębiorstwa i jest wykazywany w lewej kolumnie konta. Przykładem debetu jest zakup nowego komputera, który stanowi dodatkowy składnik aktywów.

Debet może być jednak używany także jako czasownik, co oznacza, że bank lub organizacja finansowa usuwa pieniądze z konta klienta. Najczęściej dokonuje się tego za pomocą karty debetowej.

17. Dywersyfikacja

"Firma zastanawiała się nad dywersyfikację aby wygenerować nowe źródła przychodów".

Technika alokacji zasobów oraz inwestowania czasu, pieniędzy i energii w różne działania. Na przykład firma może zdecydować się na dywersyfikację poprzez rozszerzenie działalności na nowe rynki lub produkcję nowych produktów.

18. Koszt stały

"Przedsiębiorstwo redukuje koszty stałew dalszym ciągu się rozwija i zachowuje równowagę między wzrostem a zyskownością".

Koszty działalności gospodarczej, które pozostają niezmienne, niezależnie od ilości wyprodukowanych dóbr. Przykłady kosztów stałych to czynsz, pensje i niektóre podatki.

19. Prognozowanie

"Po przeanalizowaniu rachunków z ostatnich kilku lat prognozował trudny III kwartał dla firmy".

Czynność polegająca na wykorzystaniu danych z przeszłości do przewidywania przyszłych kosztów, wzrostu i trendów finansowych. Przedsiębiorstwa korzystają z prognozowania, aby zaplanować nadchodzące wydatki i zdecydować, jak rozdysponować budżet w określonym czasie.

20. Odsetki

"Pożyczka była bardzo wysoko oprocentowana". odsetki więc nie wziąłem jej".

Odsetki to opłata za pożyczenie aktywów. Można je uznać za koszt dla pożyczkobiorcy i dochód dla pożyczkodawcy. Odsetki są zasadniczo wynagrodzeniem za pożyczone aktywa lub usługi. Liczbę tę oblicza się zazwyczaj jako procent od pożyczonej kwoty pieniędzy i dolicza do kosztów przyszłych spłat.

21. Płynność finansowa

"Przedsiębiorstwo uważa, że zmiana ta spowoduje poprawę płynności i rentowności."

Zdolność do dysponowania pieniędzmi w dowolnym momencie, gdy są one potrzebne. Gotówka i oszczędności są "aktywami płynnymi", ponieważ można je łatwo i szybko zamienić na gotówkę. Do aktywów niebędących "aktywami płynnymi" zalicza się nieruchomości i maszyny, których nie można szybko zamienić na gotówkę.

22. Koszty ogólne

"Przedsiębiorstwo obniżyło swoje koszty ogólne rezygnując z wynajmu i pracując całkowicie zdalnie".

Stały koszt prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty ogólne, inaczej "koszty ogólne", to wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które nie obejmują tworzenia lub wytwarzania produktu lub usługi. Są to wszystkie koszty wykazywane w rachunku zysków i strat z wyjątkiem kosztów robocizny bezpośredniej, materiałów bezpośrednich i kosztów bezpośrednich. Do kosztów ogólnych zalicza się koszty wynajmu sklepu, ubezpieczenia działalności gospodarczej i marketingu.

23. Lista płac

"Roczna płac klubu piłkarskiego Arsenal wynosi 103 miliony funtów".

Całkowita kwota pieniędzy, która ma zostać wypłacona pracownikom firmy w formie wynagrodzeń i premii. Lista płac może również oznaczać prowadzoną przez firmę ewidencję poprzednich wypłat dla pracowników.

24. Zwrot z inwestycji

"Firma wydała 1000 dolarów na marketing, który przyniósł 2000 dolarów zysku. W związku z tym odnotowali sukces Zwrot z inwestycji z wydatków na marketing w wysokości 50%".

Zwrot z inwestycji to termin używany do omówienia zdolności dokonanej inwestycji do generowania dochodu dla przedsiębiorstwa. ROI jest najbardziej powszechną miarą wyników finansowych przedsiębiorstwa. Chociaż dokładne obliczenia różnią się w zależności od kontekstu, jedna rzecz jest stała: projekt lub inwestycja o wyższym wskaźniku ROI jest zawsze lepsza.

25. Koszt zmienny

"Koszt całkowity to koszt, który powstaje po dodaniu kosztów stałych do koszty zmienne."

Koszty działalności gospodarczej, które rosną lub maleją w zależności od wielkości sprzedaży lub produkcji firmy. Przykładami kosztów zmiennych są koszty surowców i opakowań produktów.

12 zwrotów i wyrażeń slangowych z zakresu rachunkowości, których warto używać w biurze

Kiedy rozmawiasz z księgowym, który mówi: "Przeliczałem liczby, ale potrzebuję listy rozliczeń międzyokresowych na bieżący rok obrotowy", możesz mieć ochotę zapytać, o co mu chodzi. Jak każda branża, świat finansów ma swój własny, specyficzny żargon. Oto kilka terminów, które możesz usłyszeć w biurze.

 1. "Zbilansować księgi": Sumowanie wszystkich pozycji debetowych i kredytowych.
 2. "Ballpark figure": Oszacowanie liczby w rozsądnym zakresie (jeśli liczba mieści się w przedziale) lub poza rozsądnym zakresem (jeśli liczba znajduje się poza przedziałem).
 3. "Bean counter": Delikatnie obraźliwe określenie księgowego lub specjalisty ds. finansów - szczególnie takiego, który nie pozwala pracownikom często wydawać pieniędzy.
 4. "Rynek niedźwiedzia": Wyrażenie powszechnie używane w świecie inwestycji. Kiedy ceny akcji spadają o co najmniej 20%, więc inwestorzy czują się zachęceni do sprzedaży.
 5. "Rynek byka: Zwrot powszechnie używany w świecie inwestycji. Kiedy ceny akcji rosną o co najmniej 20%, co zachęca inwestorów do kupna.
 6. "Cooked the books": Slangowy termin określający sytuację, w której księgowy manipuluje liczbami, aby finanse firmy wyglądały lepiej niż w rzeczywistości.
 7. "Crunching the numbers": Czasownik frazowy. Obliczanie dużej ilości danych liczbowych.
 8. "Drill down": Czasownik frazowy. Dogłębnie badać i analizować dane liczbowe.
 9. "Wyjść z długów": Kiedy firma lub osoba fizyczna nie jest już winna pieniędzy ludziom, korporacjom lub bankom.
 10. "Loophole": Mały błąd w prawie, który pozwala komuś wykorzystać system dla własnych korzyści. Dla księgowych jest to często słyszane w kontekście podatków.
 11. "Take out a loan": Pożyczanie pieniędzy na krótki lub długi okres, zazwyczaj z banku.
 12. "To go bust": Czasownik frazeologiczny. Kiedy firma traci wszystkie swoje pieniądze.

4 lekcje i materiały, które pomogą Ci poprawić znajomość angielskiego w księgowości

Zapoznaj się z najlepszymi materiałami i zajęciami, dzięki którym szybko poprawisz swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego w księgowości.

1. Preply

Aby poważnie poprawić swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim w biznesie, musisz nauczyć się mówić z pewnością siebie. Księgowy, który nie potrafi wyjaśnić swoich liczb, będzie miał trudności z utrzymaniem się na rynku pracy! Na szczęście, korepetycje z języka angielskiego online 1 na 1 oferowane przez Preply umożliwiły wielu osobom uczącym się angielskiego w biznesie dzięki którym mogą śmiało wypowiadać się w swoim miejscu pracy.

Jeśli czujesz, że Twój angielski hamuje Twoją karierę, spróbuj lekcji wideo 1 na 1 z osobistym korepetytorem. Będziesz rozmawiać na tematy, które wykorzystujesz w życiu zawodowym, więc możesz czuć się w 100% komfortowo i pewnie, posługując się językiem angielskim w biznesie. Nauka angielskiego przez mówienie oznacza, że szybciej popełniasz błędy, szybciej je poprawiasz i szybciej osiągasz płynność konwersacyjną!

Bez względu na Twój budżet i dostępność, mamy korepetytorów, którzy spełnią Twoje potrzeby. Już dziś zapoznaj się z ofertą naszych korepetytorów języka angielskiego w biznesie.

2. Udemy

Jeśli przeczytałeś nasz artykuł na temat najlepszych kursach i lekcjach angielskiego w biznesie online to z pewnością wiesz już wszystko o ogromnej ofercie kursów biznesowych i materiałów z Udemy. Udemy to globalny rynek nauki online, gdzie instruktorzy z całego świata uczą miliony studentów na dowolny temat. Choć nie zdobędziesz tu najbardziej prestiżowych kwalifikacji (kursy Udemy mogą być zamieszczane przez każdego), kursy te mogą być niedrogą opcją zdobycia nowych umiejętności.

Na szczęście dla księgowych, istnieje wiele możliwości, aby wzbogacić swój angielski w księgowości. Przejrzyj kursy angielskiego dla księgowych i naucz się wszystkich terminów, które musisz znać.

3. English4Accounting

Nazwa English4Accounting jest dość oczywista. Ich przewodnik do nauki obejmuje całe słownictwo i zwroty, których potrzebujesz, aby przetrwać na stanowisku księgowego w anglojęzycznej firmie, od księgowości do budżetu i od rachunku kosztów do kryptowalut.

English 4 Accounting został pierwotnie zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom w doskonaleniu języka angielskiego na zajęciach z księgowości, ale teraz jest otwarty również dla ambitnych uczniów. Materiał kursu zawiera kombinację ćwiczeń w czytaniu i słuchaniu oraz testów wielokrotnego wyboru, stworzonych przez profesjonalistów z dziedziny rachunkowości (więc wiesz, że to prawdziwa oferta!). Koszt kursu to 10 USD miesięcznie, ale możesz przetestować trzy jednostki za darmo. Możesz także bezpłatnie przejrzeć przydatny słownik języka angielskiego dla księgowych, aby nauczyć się nowych terminów.

4. Linguahouse

Jeśli szukasz szybkich, niewielkich materiałów, aby wzmocnić swój angielski w księgowości, to być może znajdziesz to, czego potrzebujesz w Linguahouse. Linguahouse zawiera materiały i arkusze do nauki języka angielskiego, dzięki którym możesz wziąć naukę we własne ręce.

Wystarczy, że w pasku wyszukiwania wpiszesz hasło "accounting", a znajdziesz materiały na temat bankowości, sprawozdań finansowych i pytań dla księgowych. Strona pytania dla księgowych arkusz ćwiczeń może być bardzo przydatny do przećwiczenia najczęściej zadawanych księgowym pytań i zaplanowania sposobu odpowiedzi. Zostań bezpłatnym członkiem i pobierz arkusze ćwiczeń, aby ćwiczyć je w wolnym czasie.

Mów jak ekspert w dziedzinie finansów dzięki Preply

Czy umiejętność mówienia po angielsku jest dla Ciebie priorytetem? Jeśli tak, to z pewnością docenisz korepetycje online 1 na 1 oferowane przez Preply. Nasi korepetytorzy specjalizują się w pomaganiu uczniom w doskonaleniu ich umiejętności posługiwania się językiem angielskim w biznesie, w tym w świecie finansów. Gwarantujemy, że znajdziesz korepetytora, który będzie odpowiadał twoim potrzebom. Jeśli weźmiesz lekcję i nie będziesz zadowolony, zwrócimy Ci pieniądze za lekcję lub bezpłatnie wymienimy korepetytora.

Kurs Preply może być dostosowany do liczby godzin, które musisz poświęcić. W bardziej pracowitych tygodniach można swobodnie odwoływać lub zmieniać terminy lekcji. W porównaniu z innymi kursami biznesowego języka angielskiego prowadzonymi za pośrednictwem wideorozmowy cena kursu jest bardzo przystępna - już od 5 dolarów za godzinę.

Przygotuj się na pewną siebie rozmowę w świecie finansów! Sprawdź naszych nauczycieli języka angielskiego w biznesie już teraz.

Udostępnij